ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

บรรณาธิการบริหาร

ลำดับ รายชื่อ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

กองบรรณาธิการ

ลำดับ รายชื่อ
1 รองศาสตราจารย๋ ดร.บังอร เสรีรัตน์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี
5 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
6 อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่วย และสมาชิก

ลำดับ รายชื่อ
1 นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร
2 น.ส.วิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์
3 น.ส.วราภรณ์ จันทมาตร