ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

วารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 13 เล่มที่ 1
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 12 เล่มที่ 2
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 12 เล่มที่ 1
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 เล่มที่ 2
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 เล่มที่ 1
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 เล่มที่ 2
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 เล่มที่ 1
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 เล่มที่ 2special
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 เล่มที่ 2
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 เล่มที่ 1special
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 เล่มที่ 1
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 เล่มที่ 2speical
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 เลมที่ 2
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 เลมที่ 1
วารสารบัณฑตศึกษา ปีที่ 7 เลมที่ 2


1. การส่งเสริมงานอนุรักษ์งานปักผ้าเครื่องแต่งตัวชุดโขน ละครรำไทยของชุมชนเขียนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ กรุงเทพมหานคร; เสาวภา ไพทยวัฒน์

2. มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองพืชสมุนไพรไทยเพื่อรองรับความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน; เบญจมาภรณ์ ว่องประชานุกูล

3. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชี ในเขตนนทบุรี ฉัตรแก้ว จรัญชล

4. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว ธาศินีย์ เมืองทิพย์

5. ปัญหากฎหมายในการให้ความคุ้มครองงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย; เยาวเรศ นกศิริ

6. กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า เครื่องสำอางที่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าว สุมาลี จันทะเสน

7. ปัญหากฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา; อิศรากร คงทองคำ

8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านทันตกรรม; ปุณณวิทย์ ศิริวิวัฒนะกุล

9. ปัญหาความรับผิดทางอาญาของผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์; อัจฉรพรรณ พื้นนวล

10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน พีพีเล จังหวัดกระบี่; สาวิณี สงสุข

11. ปัจจัยค่านิยมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร; กมล โสระเวช

12. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดแฟรนไชส์ต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา แมคโดนัลด์และเคเอฟซี; จีรวรรณ บุญรอด

13. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร; นันทพร เส็งวงษ์

14. ทัศนคติของนักท่องเที่ยว GEN-Y ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์; ภิญญดา ไชยรัตน์

15. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย; ชัยวัฒน์ รุ่งนิ่มวารสารบัณฑตศึกษา ปีที่ 7 เลมที่ 1


1. 84,000 Dhamma Khandhas are for Scholars, Not for Educators; Kirti Bunchua

2. การจัดการความรู้ทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้; ณรงค์ กุลนิเทศ

3. การศึกษาความต้องการอาชีพระยะสั้น ชุมชนชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี; ศุทธวดี เววา

4. การศึกษาความสามารถการติดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4; จารุวรรณ ทองวิเศษ

5. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ยุทธนา ปาลบุตร

6. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย; สุดปรารถนา ปลายเนตร

7. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยภาคประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง; ประยุกต์ รักจุ้ย

8. การจัดทำบัญชีและรายงานบริษัท: วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ...; จุฑามาศ หิตามาตา

9. การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า; อรทัย หงส์ภู่

10. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา; ศิวะพงษ์ จำปาเทศ

11. ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผุ้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง' อิศรา ไกรนรา

12. การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย; วิภารัตน์ จอกทอง

13. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย; กาญจนา เพ็ชรตระกั่ว

14. การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีหมู่บ้านเกษตรกรก้าวหน้าหมู่ที่ 14 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี; บางเดี่ยว กันทิสา

15. ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันในทางธุรกิจ; พนา เลิศเชิดชูพงศ์

16. กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอนผ่านอิเลิร์นนิ่ง แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา; ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบวารสารบัณฑตศึกษา ปีที่ 6 เลมที่ 2วารสารบัณฑตศึกษา ปีที่ 6 เลมที่ 1