ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ (Peer Review)

ลำดับ รายชื่อ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
4 รองศาสตราจารย์ ภาษณา สรเพชญ์พิสัย
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐ์ รอดอนันต์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ
9 ดร.ปรามศึก หวลประไพ
10 ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์
11 ดร.ประณยา กิจสาสน
12 ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์
13 ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร
14 ดร.เพ็ญศรี บางบอน
15 ดร.ณัฐชา ผาสุก
16 ดร.ชุมพล มุสิกานนท์