ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

หลักการและเหตุผล

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทำวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วารสารฉบับนี้ มีบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังมี ชื่อปรากฏในสารบัญ โดยภาพรวมบทความวิชาการในฉบับนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการศึกษาที่ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาบทความให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั่วไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ กฎหมาย และศิลปะการแสดง

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักวิชาการและบุคคลที่สนใจทั่วไป


อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (อาจารย์ / บุคลากร / นักศึกษา)